Kongen havde i det 17. århundrede 1630-1666 patronatsret til kirken. Det vil sige ret til at besætte
præsteembedet, og dermed også økonomien. Fra 1749 hørte kirken til Boddum Bisgård, og det
gjorde den til 19l2,hvor den overgik til selveje. Kirkens placering vækker forundring hos mange,
den ligger nord for byen tæt på Dover Kiil. Beliggenheden er ejendommelig, da der før i tiden ikke
var nogen dæmning over vigen. Et sagn fortæller at man efter en strid om beliggenheden bandt to
stude sammen og byggede kirken hvor disse to stude lagde sig.
Kirken er en blytækket romansk granitkvadre bygning, som består af kor og skib med våbenhus.
Kirken er fra 1300-tallet. Våbenhuset er fra 1880-81 og er tækket med tegl. Der ses fundamentrester
(store sylsten) fra et romansk tårn udvendig ved overgang fra våbenhus til skib.
Alle indervægge er kvadreklædte og nord for våbenhuset ligger et romansk vindueskvadre. I
våbenhuset står to, disse to har dannet et cirkelvindue. På den ene af disse er der to fremspringende
menneskehoveder.
Alterbordet, hvis murværk er fjernet, dannes af et rennæsancepanel, fra omkring 1600-tallet.
Altertavlen er af Næssundtypen, fra omkring 1590. Den er 4-søjlet med trekantet-topstykke.
Nadverordene i sidefelterne er de oprindelige. Midtfeltskrucifiksbilledet er signeret “Jens Jensen
Trane” 1701 ( Dette billede er restaureret i 1868).
Alterstagerne er fra 1625, de er 32,5 cm. høje med en bred forskål. Skafterne er rigt profileret med
et enkelt ballusterled (søjleled). Stagerne er skænket af Hr. Cristen i Boddum og hans hustru Karen
Nielsdatter. 1) Kalken er fra slutningen af 1600-tallet fremstillet af Viborg-guldsmeden Johan
Hieronimus og Weischer. Disken er ifølge synsrapporten fornyet i 1872.
1) Kalken, oblatæske og patene blev stjålet d. 2. juli 2005. Blev aldrig fundet.
Der køres en lang sag med forsikring, men kommer omsider på plads i løbet af 2006.
Nyt altersølv bliver fremstillet af Dorthe og Ebbe Hjort, guld og sølvsmede i Gettrup.
Leveret til Påske 2007 .

Døbefonten er en variant af Thybo-typen. Det er en romansk granit døbefont og dåbsfadet er nyt.
Fontens farve fra 1871 blev afrenset i 1898 men grå og brun maling spores endnu.
Korbuekrucifikset er fra omkring 1375 “gotisk”. Det er på et spinkelt korstræ med evangelistfelter.
Øverst evangelisten Johannes –ørnen. Nederst evangelisten Markus- løven. Til venstre Lukas-
oksen. Til højre Mathæus- engle/ menneske. Krucifikset flyttedes i 1896 til sin nuværende plads.
Prædikestolen er af Næssundtypen fra 1584 med himmel fra samme tid. Der er lavet nye
stafferinger i 1925.

Lampepladen ved prædikestolen er fra omkring 1700-tallet og er af messingblik. Den er ottekantet
med bukler og blomster. Stoleværket er fornyet i 1878 og ændret i 1925 pengeblok ved døren til
våbenhus er meget enkelt jernbundet og med jernciffrene 1811.
Kirkeklokken er ny og indviet 5. marts 2001. Det er en malmklokke udført af Piee Jard. Den gamle
malmklokke er fra 1871.

Gravminder
I koret på højre side på vægge er der et stort gravminde over sognepræst og provst Kristian Jenssøn
Morsing født i Nykøbing død i 1625 64 år og hustru Karen Nielsdatter født i Ringkøbing død 7. juli
1625 52 år. Stenen er af ølandsk kalksten. Morsing var sognepræst i Boddum-Ydby og Hurup i 29
år og samtidig provst i Refs Herrede. Der er evangelist symboler i hjørnerne og stenen lå før i
korgulvet. I venstre side er der gravminder over Claus Christensen født i Skarrum på Mors og død
den 12. august 1652 53 år gammel og hustru Kiersten Pedersdatter født i Hindsels. Stenen er af
ølandsk kalksten, der er et livfuldt og flot relief i midten forestillende Kristus i skyer på
verdenskuglen med sværd og palmegrene omgivet af 4 forbilleder; Maria, Johannes samt to
kjortelklædte mænd. Yderst Moses med lovens tavler til den anden side en skægget mand med
attributter ( genstand der som kendetegn tillægges en guddom eller personlighed f.eks. dødens).
Derunder en to-hanket røgelsesvase med basun engle og til siderne to våben: Præstens med
flammende korsmærket hjerte under en sol og over den kronede hjelm. Hustruens er med en due
med oliegren. Der er skriftsteder på dansk og latin indrammet med englehoveder. Nederst et
timeglas og et kranium. I hjørnerne er der også evangelistbilleder. Denne sten har også ligget i
korbuen.

Ved opførsel af våbenhuset i 1880 fandt man indenfor skibets vestgavl under gulvet en skindpung
med 1070 mønter fra 1501 til 1626, sandsynligvis skjult under Kejserkrigen. Den ene af
lysekronerne er skænket i 1911 af gårdejer Christian Villadsen og Johanne Kathrine Pedersen.
Kirken blev hovedistandsat fra 1970-1972 og nyt gulv lagt i 2002.
Indvendig er kirken total renoveret og malet i 1. kvartal 2006.

Her kan du læse mere om Boddum Kirke:

Aalborg Stifts

Sogneoplysninger for Boddum sogn